மானுடமும் மாற்றுப்பாலினமும்

LGBTQI குறித்த கட்டுரையாக இந்த  மோனோக்ராஃப் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் வையத்தலைமை கொள் பிரிவின் கீழ் வெளியிடப்படுகிறது.

கட்டுரை: suba lgbtq

Author: Malarvizhi Baskaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *